Algemene Voorwaarden Bee’s Wax

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bee’s Wax en een cliënt waarop Bee’s Wax deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen studio

Bee’s Wax zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bee’s Wax zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bee’s Wax melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bee’s Wax € 5,- in rekening brengen indien de afspraak verplaatst wordt of € 10,- in rekening brengen indien de afspraak geannuleerd wordt. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Bee’s Wax de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bee’s Wax moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Bee’s Wax.

 

4. Betaling

Bee’s Wax vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Bee’s Wax vermeldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Prijswijzingen worden tevens per post aan klanten in het bestand kenbaar gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

5. Personeel in de studio

Bee’s Wax heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Bee’s Wax dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

 

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Bee’s Wax vóór de eerste behandeling van gegevens, waarvan Bee’s Wax aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Indien Bee’s Wax deze persoonlijke gegevens van de cliënt op neemt in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart, worden deze vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelt. Bee’s Wax zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt

 

7. Geheimhouding

Bee’s Wax is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bee’s Wax verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Bee’s Wax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bee’s Wax is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik

 Bee’s Wax is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

9. Garantie

Bee’s Wax geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de huid zoals beschreven op de site en in de adviesfolder, niet of niet goed heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of advies van Bee’s Wax gebruikt heeft.

 

10. Beschadiging en diefstal

Bee’s Wax heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bee’s Wax meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de eigenaar van Bee’s Wax. Bee’s Wax dient door cliënt in gelegenheid gesteld worden de klacht persoonlijk te beoordelen aan de hand van analyse en voorgeschiedenis van enige lichamelijke klachten. Bee’s Wax moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bee’s Wax de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bee’s Wax en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bee’s Wax en haar werkzame personen hierin, het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Bee’s Wax en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Disclaimer

 
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Bee’s Wax geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacyverklaring

Wie zijn wij en wat zijn onze contactgegevens?
Bee’s Wax
Commelinstraat 49 sous
1093 TK Amsterdam
www.beeswax.nl
info@beeswax.nl
020 – 692 63 41
 
Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij, waarom en wat is de grondslag daarvoor?
Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens van u:
  • Naam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres.
 
Wij gebruiken deze gegevens om:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om u op de hoogte te houden van acties en promoties.
 
De grondslag voor het verzamelen en verwerken van uw gegeven komen voort uit de het feit dat elke keer als u een afspraak bij ons inplant, wij met u een overeenkomst aangaan. Bovenstaande gegevens zijn dus nodig om onze dienstverlening en ons deel van de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 
Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bee’s Wax werkt samen met Treatwell, die de mogelijkheid biedt om digitaal behandelafspraken in te kunnen plannen. Daarnaast biedt Treatwell de mogelijkheid en de (virtuele) ruimte om reviews over onze dienstverlening achter te laten. Met Treatwell is een verwerkersovereenkomst afgesloten die door beide partijen is ondertekend ter bescherming van uw persoonsgegevens.
 
Via onze website bieden wij de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons. Als u op een van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de desbetreffende social media partij. Zodra u daar doorklikt plaatsen zij (wel) cookies. Meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar de website van Facebook en Instagram.
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Hoe is uw data beveiligd?
Uw persoonsgegevens staan opgeslagen in een beveiligd bestand in onze computer welke beveiligd is met een hoge kwaliteit wachtwoord, welke regelmatig gewijzigd wordt.
 
Hoe gaan wij om met een datalek?
Een datalek wordt omschreven als ’een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens’. (Artikel 4 AVG). Indien een datalek heeft plaatsgevonden, melden wij dit, zonder onredelijke vertraging, maar wel uiterlijk 72 uur nadat wij er kennis van hebben genomen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer een inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van u als klant (ofwel ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene), zullen wij de betrokkene(n) onverwijld informeren. De mededeling aan de betrokkene bevat een toelichting, in duidelijke en eenvoudige taal, op wat er is gebeurd, op de acties en maatregelen die zijn ondernomen, wat het betekent voor de betrokkene en een advies wat betrokkene(n) het beste kan doen.
 
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw (eerder gegeven) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bee’s Wax. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beeswax.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let wel(!) dat u op deze kopie de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar maakt. (Dit ter bescherming van uw privacy). We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Bee’s Wax wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Deze privacy verklaring is opgesteld op 23 mei 2018.
© 2020. Alle rechten voorbehouden
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon